How would you like to support this Campaign?

Support this campaign by adding to your profile picture ?

+
=

Don't worry, you'll get a chance to preview your Twibbon before it is added.

Tweet my support on Twitter ?

Other ways to show your support

Download the Twibbon

Campaign Details

by Henrik Lezi awhile ago

1 në 2 gra në Shqipëri kanë përjetuar dhunë të paktën një herë në jetën e tyre. Bashkohu, ngrije zërin dhe reago kundër çdo forme dhune ndaj grave ... more →

24

supports

Share this Campaign

https://twibbon.com/support/aktivizohem-kundër-dhunës-4

Recent Activity